سایز لباس شورت های پوشاک ورزشی زد اسپرت
سایز لباس خود را طبق این جدول انتخاب کنید

در جدول بالا کنار هر سایز ، طول و عرض آن نوشته شده است
برای انتخاب صحیح سایز خود ، یکی از لباسای خود را روی زمین پهن کرده و طول و عرض آن را بگیرید و با اندازه های جدول بالا مقایسه کنید تا سایز صحیح را به دست آورید